Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Praha hostí ekology z celé Evropy

V Praze se ve čtvrtek 23. května 2013 sešli odborníci z celé Evropy, aby prodiskutovali aktuální témata a úspěšné realizace z oblasti zlepšování životního prostředí.

Hlavními tématy přednášek a diskusí jsou konkrétní nápady a úspěšné řešení od vědců, politiků, úředníků, architektů, IT specialistů i řady odborníků na životní prostředí. Konference 14. evropské fórum pro ekoinovace pokračuje až do pátečního odpoledne, celkem se zde sešlo rekordních 160 účastníků.

Klíčoví účastníci debaty po skončení konference vyvodí závěry a doporučení pro opatření na úrovni EU. V diskusích zaznívají například úspěšné příklady strategického plánování rozvoje měst, programy čisté mobility na úrovni měst a inovativní postupy zaměřené na změnu chování občanů. Zvláštní část fóra je věnována řešení konkrétních problémů vybraných českých měst.

„V současné době existuje mnoho dílčích opatření, která nějakým způsobem řeší problematiku ovzduší ve městech. Naším cílem je najít takovou kombinaci dílčích řešení, která by byla optimální pro česká města z hlediska nákladů i konečného efektu na kvalitu ovzduší,“ prozradil Ing. Vladislav Bízek z Centra pro životní prostředí Univerzity Karlovy.

„Proto připravujeme různé případové studie a pokročilé matematické modely. Ty nám poté slouží k ověření efektivity navrhovaných řešení. Není například možné postavit dva pražské okruhy a teprve zpětně řešit, který z nich má na kvalitu ovzduší menší vliv. Matematické modely slouží k ověření úspěšnosti daného řešení dříve, než se začne realizovat,“ doplnil Ing. Vladislav Bízek.

V podvečer bude tématem řešení konkrétních situací v dalších českých městech, například v Brně a Plzni, ze zahraničních pak například v Milaně nebo Nantes.

Dojem z konference vyjádřil i Timo Makela, ředitel LIFE & Eco-innovation, sekce Evropské komise, která konferenci pořádá. „Klíčoví účastníci debaty o znečištění ovzduší ve městech po skončení konference vyvodí závěry a doporučení pro opatření na úrovni EU. Cílem konference je také výměna názorů, zkušeností a konkrétních zlepšení od odborníků z celé Evropy tak, aby si účastníci přivezli domů co nejvíce inspirace, která jim pomůže řešit konkrétní problém znečištění ovzduší v jejich lokalitě,“ prozradil v polovině prvního dne konference Timo Makela.

„Z dosavadního průběhu konference mám velmi dobrý pocit, zejména z toho, že velkou část dne jsme zaměřili na interaktivní diskuse tak, aby si účastníci vyměnili co nejvíce názorů a zároveň společně v týmech navrhovali konkrétní řešení pro dané problémy. Ty pak mohou použít pro své účely. Ty nejlepší z nich budou využity jako konkrétní doporučení relevantním orgánům v rámci Evropské unie,“ doplňuje Timo Makela.

S problematikou znečištěného ovzduší se EU potýká již od 70. let minulého století, reguluje emise škodlivých látek do atmosféry, čímž přispívá ke zlepšení v této oblasti. Nicméně problém stále přetrvává. V oblastech s nejvyšší hustotou obyvatelstva jsou některé normy kvality ovzduší výrazně překročeny, zejména pokud jde o znečištění pevnými částicemi, hodnoty přízemního ozónu a oxidu dusičitého.

S cílem soustředit pozornost na tuto problematiku a podnítit koordinované úsilí směřující ke zlepšení kvality ovzduší vyhlásil komisař pro životní prostředí Janez Potočnik  rok 2013 rokem ovzduší. V této souvislosti Evropská komise přistoupila ke komplexní revizi politiky EU v oblasti kvality ovzduší a zaměřila se na inovace jako na klíčový mechanismus k řešení aktuálních výzev. Dobrým příkladem je sdělení Inteligentní města a obce – evropské inovační partnerství (EI, jehož cílem je urychlit zavádění inovativních řešení pro zvyšování efektivity využívání zdrojů a energií, zlepšování udržitelnosti veřejné dopravy a snižování emisí skleníkových plynů v městských zástavbách. V novém 7. akčním programu pro životní prostředí je klíčovou oblastí právě kvalita ovzduší, protože přímo ovlivňuje životní prostředí, zdraví a kvalitu života obyvatel Evropské unie.

24.květen 2013