Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Rada ředitelů zasedala v Průhonicích

Dvanáctého března 2009 se v Kongresovém centru hotelu FLORET v Průhonicích u Prahy uskutečnilo zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) firem Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP). Kdo byl mezi hosty a co se v Průhonicích dělo? Informoval o tom ředitel Sdružení AP v pondělní tiskové zprávě.

Jako hosté se části tohoto jednání zúčastnili místopředseda vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas, prezident České bankovní asociace Ing. Jiří Kunert, náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Erik Geuss a předseda Odvětvové sekce automobilového průmyslu Odborového svazu KOVO pan Břetislav Witwer.
 
Mimo obligatorních bodů programu Valné hromady (schválení výsledků hospodaření Sdružení AP za rok 2008, informace o činnosti Představenstva a informací finálních výrobců o současném vývoji výroby vozidel a informací sekretariátu) byla hlavní pozornost přítomných představitelů firem zaměřena na současnou situaci v automobilovém průmyslu a na dopady ekonomické recese na zaměstnanost a hospodářskou situaci firem.
 
Široká diskuze proběhla zejména po vystoupení místopředsedy vlády ČR a ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase, který seznámil přítomné se současnými kroky a postojem vlády ČR k řešení dopadů hospodářské recese v ČR. Přítomní zástupci firem přitom ocenili vstřícnost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k problematice lhůt u výběru sociálního pojistného a při hodnocení plnění podmínek u investičních pobídek v současném období. Za pozitivní opatření vlády je považováno též zkrácení lhůt pro odpisy movitého majetku a možnost odpočtu DPH u osobních automobilů. 
 
Ze strany představitelů firem však bylo poukázáno na fakt, že většina zemí EU, zejména těch, kde automobilový průmysl stejně jako v ČR tvoří významnou část průmyslu, věnuje tomuto oboru zvýšenou pozornost a přistupuje v souladu s pravidly EU k různým formám jeho podpory. Z vystoupení představitelů českých dodavatelských firem dále vyplynulo, že nyní musí při jednáních o nových zakázkách se zahraničními odběrateli odpovídat na otázku: „Proč jste jako předsednická země EU iniciovali jednání o jednotné podpoře při nákupu nových vozidel („šrotovném“) a v České republice jste je následně odmítli zavést“?
 
V tomto kontextu, dle názoru mnoha zahraničních firem, se Česká republika stala v evropském automobilovém průmyslu „černým pasažérem“, který se veze zadarmo a těží z opatření a podpor poskytovaných v ostatních zemích.
 
 „Nedovedeme našim partnerům v zahraničí či zahraničním novinářům a redaktorům veřejnoprávních televizí vysvětlit, proč Česká republika, jako země s jedním z nejstarších vozových parků v Evropě, země s více než stoletou tradicí ve výrobě automobilů a země se značným podílem automobilové výroby  zavedení tohoto opatření odmítá“, uvedl za dodavatelský sektor viceprezident Sdružení AP Ing. Pavel Juříček, generální ředitel firmy BRANO Group.
 
Nutno si uvědomit, že zahraniční firmy při rozhodování o výběru svých dodavatelů neposuzují jen klasické parametry jako je cena, kvalita, rychlost dodávek apod., ale zejména v současné době posuzují i jiná hlediska, jako je právě přístup politických reprezentací a vlád jednotlivých zemí k automobilovému průmyslu.
 
Z tohoto pohledu se nyní české firmy dostaly do značné konkurenční nevýhody, neboť odpovědět na výše uvedené otázky je pro jejich představitele velmi obtížné až nemožné. Argument, že český trh osobních automobilů je příliš malý na to, aby celoevropsky ovlivnil prodeje nových vozidel neobstojí, neboť i země s menším trhem ke „šrotovnému“ přistoupily (za příklad je nyní dáváno Slovensko).
 
Dle názoru Sdružení AP by zavedení motivačního příspěvku na nákup nového vozidla v co největším počtu zemí EU určitě pomohlo všem výrobcům, a to nejen v České republice. Takováto motivace má v současné době celou řadu dalších pozitivních efektů plynoucích z vyřazení přestárlých vozidel z provozu, a to zejména aspektů ekologických a provozně bezpečnostních. Technické zprávy, které má Sdružení AP či Svaz dovozců k dispozici, to jednoznačně dokazují.
 
Na zasedání byly prezentovány i výsledky bleskového průzkumu mezi firmami Sdružení AP k otázce propouštění zaměstnanců a očekávaného poklesu tržeb, který proběhl od 9. do 11.3.2009. Do jisté míry pozitivním výstupem z tohoto průzkumu je skutečnost, že firmami předpokládaný pokles tržeb v roce 2009 (v % k úrovni roku 2008) je vyšší (cca dvojnásobný) než očekávaný procentuální pokles počtu zaměstnanců.
 
„To znamená, že firmy automobilového průmyslu se snaží i v současné nelehké situaci zachovat zaměstnanost na co nejvyšší ekonomicky přijatelné úrovni. Rovněž tak firmy nepředpokládají omezování prostředků na výzkum, vývoj a  inovace“, dodal prezident Sdružení AP Ing. Martin Jahn.
26.březen 2009