Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Sdružení AP jednalo s odbory

Na konci ledna se uskutečnilo jednání představitelů Sdružení AP a Odvětvové sekce automobilového průmyslu Odborového svazu KOVO.  Ve většině projednávaných bodů došlo ke shodě, informoval ředitel sekretariátu Antonín Šípek.

Za Sdružení AP jednání vedl jeho viceprezident pan Pavel Juříček, za stranu odborů pan Břetislav Witwer (předseda Odvětvové sekce AP) a pan Zdeněk Dobiáš (ved. úseku odb. politiky Odborového svazu KOVO). Jednání proběhlo dle připraveného programu, k jednotlivým bodům proběhla vzájemná výměna informací a názorů.
 
Obě strany se v úvodu jednání shodly v tom, že situace v evropském automobilovém průmyslu není ve výhledu na rok 2010 (i přes některé dílčí pozitivní signály) příliš optimistická. V současné době je avizováno snižování výroby u většiny evropských automobilek, což může mít negativní dopady na české dodavatele v dalším průběhu roku 2010.
Ještě horší situace je v oblasti výroby nákladních automobilů, přívěsů a návěsů, kde v roce 2009 došlo k poklesům výroby o více než 60 %. Pro rok 2010 není předpokládáno žádné výrazné zlepšení situace.
 
Dále bylo konstatováno, že ve vládním materiálu „Východiska z ekonomické krize“, který byl projednáván v „Radě hospodářské a sociální dohody“ (tripartitě) 21.1.2010, nebyl zmíněn tzv. „kurzarbeit“ (tj. zkrácený pracovní týden – systém, kde v rámci zachování pracovních míst stát doplácí zaměstnavateli 25 % platu zaměstnance). Dle dostupných informací z tohoto jednání vláda ČR s jeho zavedením nepočítá (z finančních důvodů).
Při jednání se představitelé Sdružení AP i přítomní zástupci odborů shodly na jednoznačné podpoře uplatnění tohoto opatření. Shoda panuje i v tom, že při prosazování tohoto opatření budou zdůrazňovány argumenty úspor na straně státu a argument zachování zaměstnanosti.
 
Kriticky byla při jednání hodnocena i připravovaná Smlouva EU o volném obchodu s Jižní Koreou. Obě strany v souladu se svými dřívějšími prohlášeními jednoznačně odmítají schválení předmětné dohody ze strany ČR.
 
Bylo rovněž konstatováno, že v souvislosti s probíhající hospodářskou recesí se objevují též náznaky ochranářských opatření domácího průmyslu u vlád některých zemí EU. Sdružení AP a Odvětvová sekce automobilového průmyslu OS KOVO vyjadřují nesouhlas s ochranářskými opatřeními, která se některé země EU snaží prosazovat z vládní úrovně.
 
Do programu jednání byla zařazena i otázka obnovy vozového parku. Sdružení AP a Odvětvová sekce automobilového průmyslu OS KOVO společně prohlašují, že vláda ČR by měla připravit komplexní program obnovy vozového parku. Jednotlivé prvky tohoto programu však vyžadují veřejnou diskusi k nalezení konsenzu. Zároveň bude nutné nastavit parametry systému tak, aby přinesly žádoucí efekty (zlepšení ekologie, zvýšení bezpečnosti provozu) při zachování sociální únosnosti ve vazbě na veřejnou dopravní obslužnost v jednotlivých regiónech. 
 
Diskutována byla i problematika vzdělávání. Obě strany vyjádřily svou podporu programům „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se“, které v loňském roce vyhlásilo MPSV ČR. Ze strany odborů budou podporovány i připravované vzdělávací projekty Sdružení AP „Autoadapt“ a „Auta nás baví“ a již probíhající projekt „IQ Industry“.
 
 
V otázce daní z příjmu fyzických a právnických osob ke shodě nedošlo. OS KOVO je pro opětovné zavedení progresivní daně. Zástupci Sdružení AP k tomu uvedli, že Česká republika potřebuje sociálně – pragmaticky orientované daně.
 
K nyní silně medializované problematice státních, veřejných a soukromých zakázek bylo oboustranně konstatováno, že při jednání se státní správou a samosprávou bude podporována tzv. „metoda poslední výzvy“ (tj. dát vždy šanci českým firmám – vyzvat je k účasti ve výběrových řízeních). V době ekonomické recese by měla být preferována zásada, aby ke státním a veřejným, ale i soukromým zakázkám, byly, samozřejmě v souladu s principy volného obchodu, v co možné nejvyšší míře využívány výrobní firmy působící na území ČR.
 
Ze strany odborů bylo dále uvedeno, že v celé EU se rozšiřují tzv. rizikové formy zaměstnanosti. OS KOVO zásadně upřednostňuje pracovní poměry na dobu neurčitou. Cílem odborových organizací je samozřejmě omezování jiných forem zaměstnávání (agenturní zaměstnávání, dohody o provedení práce, …). Zároveň ale zástupci OS KOVO chápou, že v současné ekonomické situaci musí tyto formy práce firmy částečně využívat. OS KOVO ale důrazně trvá na dodržování Zákoníku práce a využívání těchto forem práce pouze v omezeném rozsahu. Obě strany se shodují na žádoucím omezení počtu pracovních agentur a zejména na sjednocení podmínek pro služby, které při zprostředkování práce tyto subjekty poskytují.
 
 
 
12.únor 2010