Kategorie
Značky
Regiony
 
 

V silniční legislativě jen mírné změny

S novým rokem již tradičně přicházejí některé novinky v oblasti právní úpravy. Autoklub ČR přinesl rekapitulaci hlavních změn, které na nás v oblasti silničního provozu od 1. ledna 2010 čekají.

A. Pravidla silničního provozu
           
Ačkoliv byl v roce 2009 zákon o silničním provozu hned několikrát novelizován, žádná ze změn se pravidel silničního provozu přímo nedotkla. Od 1. ledna tedy žádná změna v této oblasti nenastává. Lze však očekávat, že celá smršť změn nastane v průběhu roku 2010, kdy se bude Poslanecká sněmovna zabývat návrhem velké, tzv. „expertní“ novely tohoto zákona podle sněmovního tisku č. 679 (www.psp.cz), jakož i několika dalšími návrhy na novelu zákona o silničním provozu.
 
Rovněž změny v povinné výbavě vozidel se od 1. ledna 2010 nekonají, neboť novela vyhlášky pozměňující povinnou výbavu nabyla účinnosti v převážně části dnem 15. září 2009 a ve zbytku jí nabude dnem 1. ledna 2011.
 
 
B. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 
Dnem 1. ledna 2010 nabývá účinnosti novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonu (zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), obsažená v zákoně č. 278/2009 Sb. Přináší především následující novinky:
 
1.  zavedení povinnosti pojištěného předložit pojišťovně v případě dopravní nehody, která podle zákona o silničním provozu nepodléhá oznamovací povinnosti Policii ČR, též společný záznam o dopravní nehodě, sepsaný účastníky této nehody; v případě nepředložení takového záznamu bude mít pojišťovna proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnila, jestliže tím byla ztížena možnost řádného šetření pojišťovnou;
2.  zavedení povinnosti pojišťovny uhradit pojištěnému náklady spojené s tím, že po něm pojišťovna požaduje, aby oznámil dopravní nehodu Policii ČR, ačkoliv podle zákona o silničním provozu taková nehoda oznamovací povinnosti nepodléhá;
3.  zavedení postihu za přestupek či jiný správní delikt spočívající v ponechání vozidla bez pojištění odpovědnosti na veřejně přístupné pozemní komunikaci (např. při odstavení či pouhém parkování); za tyto správní delikty bude ukládána pokuta ve výši 5 000 až 40 000 Kč, tedy ve stejné výši jako za provozování vozidla bez povinného ručení.
 
 
C. Zpoplatněné užívání pozemních komunikací
 
Od 1. ledna 2010 dochází ke změnám v oblasti mýtného a časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních komunikací. Děje se tak díky novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obsažené v zákoně č. 347/2009 Sb.
 
Od 1. ledna 2010 se bude nově vztahovat:
 
a)       elektronické mýtné na silniční motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí více než 3,5 t (tzv. vozidlo v systému elektronického mýtného);
b)      časový poplatek na silniční motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 t (tzv. vozidlo v systému časového zpoplatnění).
 
Díky novele odpadá problém s nejasnou úpravou zpoplatňování jízdních souprav, na který Autoklub ČR v minulosti opakovaně upozorňoval. Druh zpoplatnění se bude vždy určovat s ohledem na hmotnost tažného vozidla, bez ohledu na to, zda je zapojeno do soupravy, popřípadě zda je vybaveno spojovací/tažným zařízení.
 
Cena ročního dálničního kupónu na rok 2010 činí 1 200 Kč, tj. o 200 Kč víc než v roce 2009. Měsíční kupón vyjde v roce 2010 na 350 Kč, zatímco dřívější týdenní kupón bude nahrazen kupónem s desetidenní platností, který přijde na 250 Kč. Uvedené změny ceny dálničních kupónů vyplynuly z vyhlášky č. 404/2009 Sb.
 
 
D. Vysokorychlostní vážení vozidel
 
Od 1. ledna 2010 se díky novele zákona o pozemních komunikacích podle zákona č. 347/2009 Sb. zavádí jako novinky v našich končinách tzv. vysokorychlostní vážení motorových vozidel. Rozumí se jím kontrolní vážení vozidla nepřenosnými vysokorychlostními vahami, při kterém nedochází k odklonění vozidla z provozu, jinými slovy tak takové váhy bodu zabudovány přímo v pozemní komunikaci a fungovat budou v podstatě automatizovaně. Provádět vysokorychlostní vážení budou moci silniční úřady obcí a krajů, Policie ČR a celní úřady. Kontrolní vážení se však bude vztahovat pouze k vozidlům kategorií N2 a N3 (tj. nákladním autům nad 3,5 tuny) a k jejich jízdním soupravám.
           
Sankcionovat řidič na základě výsledku kontrolního vážení bude možné pouze tehdy, budou-li vysokorychlostní váhy mít povahu tzv. stanoveného měřidla. V ostatních případech by měly sloužit pouze k selekci vozidel pro následné standardní nízkorychlostní vážení, které již bude prováděno s lidskou obsluhou a při odklonění provozu pomocí právě tzv. stanovených měřidel.
 
 
E. Trestní postihy řidičů
 
Dnem 1. ledna 2010 nabývá účinnosti nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Ten přináší řadu změn v oblasti postihu trestných činů, včetně trestných činů v silničním provozu. Zpravidla se jedná o změny v oblasti trestních sankcí, některé změny však mají i věcné dopady. Je to právě trestní zákoník, který přináší nejrozsáhlejší okruh změn, jež se za jistých podmínek mohou dotknout všech účastníků silničního provozu. Důležité je v této souvislosti dodat, že výše bodových postihů se v souvislosti s novým trestním zákoníkem nijak nemění.
13.leden 2010